FRI-Norge

Hva er en sekt?

I stedet for å prø­ve å def­i­nere be­grep­et sekt, gjør vi det en­kelt:

Et stikk­ord kan væ­re hjerne­vask. Men og­så det er et be­grep som kan de­fin­eres på fle­re må­ter. Uan­sett:

Vær og­så klar over at det fin­nes ik­ke-reli­gi­øse sek­ter!