FRI-Norge

Vel­kom­men til FRI-Nor­ge!

Du har nå kom­met til FRI-Norge, en org­an­i­sa­sjon som in­for­me­rer om sek­ter og hjel­per sekto­fre. Orga­nisa­sjon­en er un­der av­vik­ling og vil forh­åpent­lig­vis bli en del av Hjelpe­kil­den.

Men det er fort­satt mu­lig å få hjelp di­rek­te fra oss.

De vi hjelper er:

I de sis­te grup­pene fin­ner vi bå­de jour­na­list­er og skole­ele­ver.